*** หมายเหตุ *** ระดับชั้น ม.1 ให้เลือกทั้ง 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 วิชา ไม่ซ้ำกัน  
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2012. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เลขที่ 164 หมู่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000